1- شناسایی، سنجش و آشکارسازی تشعشعات فضایی

2- اثرسنجی تشعشعات فضایی

3- راهکارهای حفاظت، مقاوم سازی و کاهش آسیب پرتویی

4- زیست پرتویی فضایی

5- سیاست‌ها، برنامه‌ها و راهبردهای کلان کشور