نحوه تنظیم مقاله

چکیده : خلاصه تحقیق انجام شده، روش کار و نتیجه آن حداکثر در 6 سطر ارایه شود.
کلید واژه : کلمات کلیدی در یک سطر ارایه شود.
مقدمه : شرح موضوع یا مروری بر کارهای انجام شده توسط پژوهشگران و نویسندگان در همان زمینه با ذکر مأخذ.
روش کار : شرح کامل مواد و تجهیزات مورد استفاده، روش تحقیق و نحوه محاسبات و آزمایشهای انجام شده همراه با توضیحات مربوط به هر یک.
نتایج : ارائه نتایج بدست آمده از تحقیقات و آزمایشهای انجام شده، جدولها و نمودارهای مربوطه.
بحث و نتیجه گیری : بحث و بررسیهای حاصل از تحقیق و آزمایش و نتیجه گیری از مجموعه پژوهش.
سپاسگزاری : در صورت لزوم در انتهای مقاله آورده شود.
مراجع : کلیه مراجع مورد استفاده باید در متن مقاله به ترتیب با شماره در داخل کروشه مشخص و فهرست آنها در انتهای مقاله با همان شماره ترتیب متن به زبان اصلی و با توجه به الگوی زیر ارائه شود:
- برای مقاله : نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام نشریه، شماره دوره، شماره جلد، شماره صفحات، سال انتشار.
- برای کتاب : نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، ناشر، محل نشر، شماره صفحه یا صفحات، سال انتشار.

 

نحوه تدوین مقاله

مطابق فایل ارائه شده در لینک ذیل بایستی مقالات تدوین و ارسال گردد.

                                                                    لینک دانلود راهنمای تدوین مقاله

• شایان ذکر است دبیرخانه کنفرانس از دریافت مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده، تهیه شده باشند معذور است.

با تشکر