مهلت ارسال مقالات با توجه به شرایط پیش آمده تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.
1398-12-23
مهلت ارسال مقالات با توجه به شرایط پیش آمده تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

 مهلت ارسال مقالات با توجه به شرایط پیش آمده تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تمدید می‌شود.

دبیرخانه چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی